Skip links

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1.: Inleiding

In deze overeenkomst wordt het gebruik en het ter beschikking stellen van het platform Pitchbees en de daarop ter beschikking gestelde services, functies en producten, allen gezamenlijk benoemd als ‘Pitchbees’.

Artikel 2.: Platform Pitchbees

Pitchbees biedt bezoekers van de website de mogelijkheid om middels een aangemaakt account een video of video’s te uploaden en/of content van derden te ontdekken, bekijken en in een latere versie te delen. Pitchbees wil met haar service werkzoekenden en werkgevers over de hele wereld met elkaar in contact brengen en hen de mogelijkheid geven elkaar tevens te inspireren.

Artikel 3.: Aanbieder van de Service van Pitchbees

De entiteit die Pitchbees aanbiedt is Pitchbees BV gevestigd te:
Adres: Amstelkade 166-2hg,
Postcode: 1078AX,
Plaats: Amsterdam,

Artikel 4.: Toepasselijke voorwaarden

Deze voorwaarden, (de ‘Overeenkomst’) zijn van toepassing alle services, zowel het gebruik in welke vorm ook al dan niet met een account, alsook voor het voorzien van content in welke vorm ook. Indien u de inhoud of enige bepaling in deze overeenkomst niet begrijpt of onduidelijk vindt is het niet toegestaan het platform met de aangeboden services van Pitchbees te gebruiken.

Artikel 5.: Minimumleeftijd

Pitchbees is toegestaan voor gebruikers met een minimum leeftijd van 16 jaar.

Artikel 6.: Toestemming van ouder(s) of voogd

Heeft u niet de minimum leeftijd van 16 jaar dan dient u toestemming te hebben van uw ouder(s) of voogd om het platform en de services van Pitchbees te gebruiken. Zowel u als uw ouder(s) of voogd worden geacht deze overeenkomst goed door te lezen. Indien u toestemming heeft van uw ouder(s) of voogd of indien u als ouder(s) of voogd toestemming verleend voor het gebruik van het platform bent u gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst en tevens verantwoordelijk voor de activiteiten van u alsook uw kind binnen het platform en de Service van Pitchbees.

Artikel 7.: Bedrijven

Indien u het platform Pitchbees en de Service van Pitchbees namens een bedrijf of organisatie gebruikt, bevestigt u dat u gemachtigd bent om namens die entiteit te handelen en dat deze entiteit de overeenkomst accepteert.

Artikel 8.: Content op het platform Pitchbees

De content op de Service van Pitchbees omvat met name video’s, al dan niet voorzien van audio (bijvoorbeeld muziek of ander geluid), beelden, foto’s, tekst, branding (waaronder handelsnamen, handelsmerken, logo’s etc.), interactieve functies, software, statistische gegevens en overige materialen (gezamenlijk ‘Content’). Alle content kan door de gebruikers van Pitchbees aan Pitchbees worden geleverd en worden gedistribueerd. Pitchbees verleend als platform de hosting van de content als service.

Door het aanmaken van een account heeft u de mogelijkheid voor extra functionaliteiten zoals het aanmaken van een profiel met daarin o.a. naw- gegevens, het uploaden van een video’s, het delen van videos, het creëren van een netwerk met derde gebruikers al dan niet ook gebruikers van Pitchbees, video’s liken, sharen, toevoegen als favoriet, aangeven van werkervaring, interesses en overige content relevant voor een recruiter op zoek naar een geschikte kandidaat voor een openstaande vacature.

Artikel 9.: Informatie op het platform Pitchbees

De bescherming van uw privacy en omgang met uw persoonsgegevens wordt nader toegelicht in ons Privacy beleid. We verwerken alle audio- of audiovisuele content die u naar de server van Pitchbees uploadt in overeenstemming met onze algemene richtlijnen. De voorwaarden voor gegevensverwerking van Pitchbees zijn van toepassing daar waar u bij het gebruik van de services van Pitchbees en waar de AVG van toepassing is. Dit geldt met name bij het gebruik voor commerciële doeleinden en/of in een professionele hoedanigheid. Voor persoonlijke activiteiten zijn deze niet van toepassing.

Artikel 10.: Rechten en beperkingen

Het platform ven Pitchbees en de services van het platform bieden u de mogelijkheid content te bekijken en/of te beluisteren e.e.a. mits u zich aan de overeenkomst, de wet en aan algemeen maatschappelijk verantwoord gedrag houdt. Enkele restricties zijn echter wel van toepassing op het gebruik van Pitchbees:

Het is niet toegestaan:

 • – Content van het platform en de services van Pitchbees of onderdelen te openen, bekijken, beluisteren, kopiëren, reproduceren, distribueren, doorgeven, overdragen, uitprinten, downloaden, uitzenden, weergeven, verkopen, verhuren, licentiëren, aanpassen en/of wijzigen, of anderszins gebruiken, mits en voor zover u hiervoor specifiek toestemming heeft ontvangen van Pitchbees en indien u hiervoor tevens toestemming heeft ontvangen van de respectievelijk rechthebbenden of zoals toegestaan door toepasselijk recht. Toestemming dient schriftelijk te zijn verstrekt door alle partijen.
 • – De service van Pitchbees te gebruiken voor frauduleuze zaken, of deze uit te schakelen, te omzeilen of anderszins te verstoren. Dit geldt voor alle functies inclusief beveiligingsfuncties ter voorkoming en of verhinderen van kopiëren of ander gebruik van de content aanwezig op het platform van Pitchbees.
 • – Pitchbees anders te openen, bijv. met behulp van geautomatiseerde tools/ hulpmiddelen, dan met een zoekmachine of dmv de url van Pitchbees tenzij schriftelijk toestemming is verkregen van Pitchbees, of van de respectievelijk rechthebbende of tenzij toegestaan door toepasselijk recht.
 • De content op Pitchbees te gebruiken voor het verzamelen van informatie of identificatie van personen tenzij schriftelijk toestemming is verkregen van Pitchbees, of van de respectievelijk rechthebbende of tenzij toegestaan door toepasselijk recht.
 • De content op Pitchbees te gebruiken voor het verzamelen van informatie of identificatie van personen tenzij schriftelijk toestemming is verkregen van Pitchbees, of van de respectievelijk rechthebbende of tenzij toegestaan door toepasselijk recht.
 • De content op Pitchbees te gebruiken voor promotionele of commerciële content tenzij schriftelijk toestemming is verkregen van Pitchbees, of van de respectievelijk rechthebbende of tenzij toegestaan door toepasselijk recht.
 • De content op Pitchbees te gebruiken voor het veroorzaken van of aanzetten tot onjuiste metingen van echte betrokkenheid van gebruikers van Pitchbees. Hieronder kan worden verstaan o.a. betalingen aan, het aanbieden van incentives m.b.t. aantal weergaven, likes of dislikes van een video te verhogen, of manipulatie van statistische gegevens.
 • De content op Pitchbees te gebruiken bulkberichten of spam.
 • De content op Pitchbees te gebruiken voor het veroorzaken van of aanzetten tot onjuiste metingen van echte betrokkenheid van gebruikers van Pitchbees. Hieronder kan worden verstaan o.a. betalingen aan, het aanbieden van incentives m.b.t. aantal weergaven, likes of dislikes van een video te verhogen, of manipulatie van statistische gegevens.
 • De content van Pitchbees te misbruiken voor bijvoorbeeld klachten, geschillen, bezwaren, wedstrijden of anderszins.
 • Pitchbees te gebruiken voor commercieel openbaar gebruik in de breedste zin van het woord, of voor overig commerciële doeleinden zoals advertenties, sponsoring of promotionele verkoopactiviteiten, of overige verkoopactiviteiten zonder vooraf schriftelijke toestemming van Pitchbees.

Artikel 11.: Voorbehoud eigendomsrechten

De rechten in deze overeenkomst van Pitchbees en welke niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, blijven voorbehouden aan Pitchbees of de respectieve rechthebbenden. U kunt derhalve geen intellectuele eigendomsrechten ontlenen aan het gebruik van Pitchbees.

Artikel 12.: Pitchbees updates, ontwikkelingen, verbeteringen

Pitchbees is voortdurend bezig haar platform en de daarop aangeboden diensten te verbeteren. Wijzigingen ten gevolge van deze updates, ontwikkelingen en verbeteringen, kunnen en zullen worden aangebracht op Pitchbees of onderdelen van Pitchbees. Wijzigingen kunnen o.a. omvatten:

 • Toevoegen, verwijderen, en/of wijzigen van onderdelen,
 • Toevoegen, verwijderen, en/of wijzigen van functie-eisen,

Daarnaast zal Pitchbees besluiten om wijzigingen aan te brengen indien (markt)omstandigheden Pitchbees hiertoe genoodzaakt. Omstandigheden kunnen o.a. zijn:

 • Wijzigingen in de markt of marktomstandigheden
 • Wijzigingen in algemeen beleid al dan niet het beleid van Pitchbees zelf
 • Toename of afnamen van het aantal gebruikers
 • Wettelijke en/of juridische omstandigheden
 • Wijzigingen in service en/of technologie en/of beveiliging
 • Wijzigingen in licenties en partnerschappen
 • Overige wijzigingen die mogelijk invloed kunnen hebben op Pitchbees, het gebruik van Pitchbees en of haar gebruikers

Wijzigingen zullen over het algemeen automatische updates zijn. In voorkomende gevallen zullen wijzigingen optioneel zijn voor de gebruikers indien zij deze wel/niet willen toepassen. Pitchbees tracht bij uitvoer van de wijzigingen zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van de gebruikers echter kan niet worden aangesproken op wijzigingen waarvan een gebruiker van mening is dat deze haar belang niet te goede komt. Het gebruik van Pitchbees is vrijwillig en derhalve kan Pitchbees niet aansprakelijk worden gesteld indien wijzigingen de belangen van gebruikers onvoldoende ten goede komt. Mocht een wijziging negatieve gevolgen hebben voor de gebruiker(s) dan zal Pitchbees trachten middels voorafgaande kennisgeving met een redelijke termijn per e-mail op de hoogte stellen. Gebruiker kan ten alle tijden besluiten indien hij/zij de gevolgen als nadelig ervaart de overeenkomst met en/of het gebruik van Pitchbees te beëindigen. Hieruit kunnen er derhalve vanuit of namens gebruiker(s) geen claims jegens Pitchbees voortvloeien.

Artikel 13.: Het uploaden van content

Middels Pitchbees is het mogelijk content te uploaden. Pitchbees kan gebruikt worden ter promotie van uw content, over het algemeen content van uw video. Het uploaden van content dient ten alle tijden te voldoen aan de richtlijnen van Pitchbees en tevens te voldoen aan wettelijke voorschriften. Elke gebruiker die content upload is zelf en wettelijk verantwoordelijk, Pitchbees draagt geen enkele verantwoordelijk voor geüploade content. Pitchbees biedt slecht een platform voor het uploaden van content. Pitchbees behoudt zich wel het recht voor op eigen initiatief of indien zij hiervan op de hoogte wordt gesteld, content te verwijderen of te weigeren waarvan zij van mening is dat deze niet voldoet aan de richtlijnen of aan wettelijke voorschriften. Ingediende en geüploade content mag geen intellectuele eigendommen van derden (zoals auteursrechtelijk beschermd materiaal) bevatten, tenzij hier door de rechthebbende uitdrukkelijk toestemming voor is verleend. Elke gebruiker is wettelijk verantwoordelijk voor de content aangeboden aan/ geüpload op Pitchbees.

Als gebruiker behoudt u uw eigendomsrechten op geüploade content waarbij u echter wel rechten verleend aan Pitchbees en haar gebruikers om deze te bekijken, te sharen, te liken en overige gebruik te maken van de overige mogelijkheden qua functies aangeboden op Pitchbees.

Artikel 14.: Inkomsten

Pitchbees is gerechtigd direct danwel indirect inkomsten met uw content te genereren. Inkomsten kunnen bestaan uit advertenties op of bij uw content of op of bij uw profielpagina of anderszins. U of overige gebruikers hebben geen recht of kunnen geen rechten ontleden aan deze inkomsten noch in de vorm van betalingen noch in de vorm van aandelen, tegoeden, kortingen of anderszins. Indien u recht heeft op betalingen van Pitchbees o.b.v. een andere overeenkomst dan worden deze in de desbetreffende overeenkomst zelf bepaald.

Artikel 15.: Pitchbees Licentie

Als gebruiker van Pitchbees verleent u zowel Pitchbees als haar gebruikers een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare licentie om content die u upload te gebruiken. U verleent Pitchbees tevens het recht uw geüploade content te bewaren, verwijderen, wijzigen, reproduceren, distribueren, weer te geven, en opvoeren teneinde Pitchbees te promoten of haar services te verbeteren.

Artikel 15, sub 1.: Duur van de licentie

Verleende licenties blijven van kracht totdat uw content van het platform is verwijderd. De licenties worden pas en nadat de content is verwijderd beëindigd, tenzij de wet hiertoe anders kan doen besluiten. Content kan zowel door u alsook door Pitchbees worden verwijderd.

Pitchbees is geenszins verplicht door u verwijderde content te herroepen die door overige gebruikers, binnen de offlinefunctie van Pitchbees, worden gebruikt. Noch is Pitchbees verplicht kopieën te verwijderen die voor wettelijke cq. Juridische doeleinden gebruikt moeten worden hetzij nu hetzij in de toekomst.

Artikel 16.: Content verwijderen

Pitchbees is gerechtigd content geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien zij van mening is dat deze de richtlijnen van deze overeenkomst schendt danwel schade berokkend aan derden, al dan niet bewust, danwel in strijd is met wettelijke bepalingen en of maatschappelijke normen en waarden. Pitchbees zal wel trachten, indien zij dit nodig acht u als gebruiker te informeren echter behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden(en) vooraf danwel achteraf content te verwijderen. Oorzaken voor verwijdering van content kan, buiten de reeds genoemde schade aan derden , o.a. zijn mogelijke wettelijke aansprakelijkheid jegens Pitchbees, het in gevaar brengen van de integriteit of functioneren van de functies en/of het platform van Pitchbees, overige schade hier (nog) niet specifiek benoemd. Elke gebruiker kan op elk gewenst moment zijn/ haar content van Pitchbees verwijderen.

Artikel 17.: Beëindiging van uw account

U kunt als gebruiker op elk gewenst moment zelf uw account beëindigen waarbij u in acht dient te nemen dat na verwijderen u niet meer de mogelijkheid heeft uw content te kopiëren danwel te downloaden. U dient derhalve vooraf aan het verwijderen van uw account zelf kopieën te maken danwel uw content te downloaden.

Artikel 18.: Verwijdering van uw account

Pitchbees is ten alle tijden gerechtigd uw account al dan niet tijdelijk te verwijderen, inactief te stellen of te beëindigen zonder dat zij verplicht is u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Pitchbees kan hiertoe besluiten indien zij van mening is dat u zich niet aan de richtlijnen van deze overeenkomst houdt danwel indien u wettelijke vereisten schendt, bij een gerechtelijk besluit of bevel, of bij gedrag waarbij maatschappelijke normen en waarden worden geschonden. Tevens kan Pitchbees uw account al dan niet tijdelijk verwijderen indien zij van mening is dat uw content deels of geheel schade veroorzaakt bij derden al dan niet gebruikers van Pitchbees ongeacht of dit kan leiden tot aansprakelijkheid jegens Pitchbees en/of haar gebruikers. Bij beëindiging of het inactief stellen van uw account door Pitchbees kunt u bezwaar maken indien u van mening bent dat de beëindiging of het inactief stellen van uw account onterecht is. Middels een mail kunt u Pitchbees hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 19.: Auteursrecht

Gebruikers van Pitchbees mogen alleen content uploaden die die zelf hebben gemaakt en waar geen auteursrechten op van toepassing zijn. Content die door derden zijn gemaakt en waarvan de gebruiker geen toestemming heeft gekregen om deze te uploaden wordt gezien als schending van het auteursrecht van de oorspronkelijke maker. Het is derhalve niet toegestaan content gemaakt door derden waarvan de gebruiker geen toestemming heeft gekregen deze te gebruiken, te uploaden. Pitchbees is gerechtigd de betreffende content, indien zij hiervan op de hoogte wordt gesteld of kennis van heeft, per direct al dan niet met aankondiging vooraf te verwijderen.

Artikel 20.: Pitchbees Software

Pitchbees gebruikt zowel downloadbare alsook niet downloadbare software. In het geval van downloadbare software is het de gebruikers van Pitchbees toegestaan de software te gebruiken voor een optimale gebruikerservaring. De toestemming van Pitchbees geldt voor zowel persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve toepassing om de software te gebruiken. Deze toestemming geldt slechts en alleen om een optimale gebruikers ervaring mogelijk te maken. Het downloaden van de software of onderdelen van de software voor oneigenlijk gebruik is derhalve uitdrukkelijk verboden. Met oneigenlijk gebruik wordt o.a. verstaan het downloaden en wijzigen van de software, het kopieren, verkopen, verhuren, of anderszins toepassingen van en op de software zonder schriftelijke toestemming van Pitchbees.

Disclaimer

Volgens de wet hebben consumenten bepaalde rechten die niet contractueel kunnen worden uitgesloten of gewijzigd. Niets in deze Overeenkomst is van invloed op de rechten die u als consument heeft. Tenzij dit uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt vermeld of tenzij dit door de wet wordt vereist (zie de Wettelijke Garantie), doet Pitchbees geen specifieke beloften over de Service van Pitchbees. We doen bijvoorbeeld geen aanvullende beloften over de Content die via de Service van Pitchbees wordt geleverd, de specifieke functies van de Service van Pitchbees of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of geschiktheid ervan voor uw behoeften, of de toegankelijkheid of beschikbaarheid van Content die u bij de Service van Pitchbees indient.

Deze Voorwaarden en alle rechten en machtigingen die daarin worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperking door Pitchbees worden overgedragen. Als we dit doen, heeft dit geen invloed op uw rechten als consument. En als u niet tevreden bent, heeft u altijd het recht om dit contract te beëindigen en het gebruik van het Platform op elk gewenst moment te beëindigen.

In het kort: We hebben geen plannen om dit te doen, maar als we in de toekomst ons bedrijf geheel of gedeeltelijk verkopen, of reorganiseren, kan het zijn dat een ander bedrijf uiteindelijk het Platform aan u verstrekt.

We kunnen uw accountnaam intrekken en eventueel aan andere gebruikers ter beschikking stellen wanneer u gedurende 6 maanden niet op uw account heeft ingelogd of wanneer we redelijkerwijs geloven dat uw accountnaam onze Voorwaarden en/of Communityrichtlijnen schendt (bijv. wanneer uw accountnaam een handelsmerk van derde partijen schendt).

Artikel 21.: Beperking wettelijke aansprakelijkheid

Pitchbees beperkt haar aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan tot: Schade of verliezen, direct en/of indirect, die redelijkerwijs niet konden worden voorzien van schending van rechten of inbreuk op rechten die door Pitchbees zijn veroorzaakt als gevolg van deze overeenkomst. Tevens beperkt Pitchbees haar aansprakelijkheid als gevolg van content die door gebruikers op Pitchbees zijn geüpload en/of gedeeld die door derden als lasterlijk, aanstootgevend en/of illegaal gedrag zijn of kunnen worden ervaren. Indien gebruikers schade ervaren, direct en/of indirect, aan opbrengsten, omzetschade, imagoschade, of overige zakelijk gerelateerd schade als gevolg van het gebruik van Pitchbees stelt Pitchbees zich niet verantwoordelijk voor de geleden schade. Deelname en/of gebruik van Pitchbees is geheel op vrijwillige basis waarbij de gebruiker zelf en volledig verantwoordelijk aansprakelijk is. Bij het gebruik van Pitchbees geldt tevens dat niets in deze overeenkomst aansprakelijkheid van de gebruiker uitsluit of beperkt in geval van onvoorziene omstandigheden zoals bijv. overlijden, persoonlijk letsel, fraude en overige omstandigheden of aansprakelijkheden die wettelijk kunnen worden uitgesloten of beperkt.

Artikel 22.: Links naar websites van derden

Aanwezige links op Pitchbees naar andere websites of platformen vallen buiten elke verantwoordelijkheid van Pitchbees. De verantwoordelijkheid van die website(s) of platform ligt bij de eigenaar en/of beheerder van die website(s) of platformen zelf. Pitchbees aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid over de content, uitstraling of anderszins schadelijke impact veroorzaakt door die website(s) of platformen. Pitchbees adviseert daarom elke gebruiker die via de link op Pitchbees die website(s) en/of platformen bezoekt, zich goed te verdiepen in de voorwaarden en beleid van die website(s) en /of platformen.

Artikel 23.: Wijzigingen in deze Overeenkomst

Pitchbees is gerechtigd deze overeenkomst ten alle tijden te wijzigen ten behoeve van transparantie en duidelijkheid jegens haar gebruikers. Wijzigingen kunnen veroorzaakt worden door veranderingen in het beleid van Pitchbees, veranderende marktomstandigheden, veranderende wettelijke omstandigheden of anderszins. Gebruikers dienen zich daarom steeds bij het gebruik van Pitchbees op de hoogte te stellen van eventuele doorgevoerde wijzigingen in deze overeenkomst. Bij wezenlijke veranderingen zal Pitchbees gebruikers middels een mail op de hoogte stellen middels een mail of aankondiging Pitchbees zelf. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om de wijzigingen goed te bestuderen en aan de hand daarvan te besluiten of verder gebruik van Pitchbees (nog) wenselijk is. Elke gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van Pitchbees en kan ten alle tijden besluiten geen of niet langer gebruik te willen maken van Pitchbees. Indien u derhalve niet akkoord bent met de overeenkomst of de wijzigingen in de overeenkomst dient u als gebruiker onmiddellijk te stoppen met het gebruik van Pitchbees.

Artikel 24.: Verkoop

Pitchbees is gerechtigd haar onderneming te verkopen aan een derde partij waarna de overeenkomst en alle onderdelen van de overeenkomst automatisch van kracht blijven bij de nieuwe eigenaar. Gebruikers gaan met deze overeenkomst akkoord dat verkoop van Pitchbees ten alle tijden kan en mag geschieden zonder vooraf, tijdens of achteraf toestemming van haar gebruikers. Pitchbees kan volstaan met een mededeling al dan niet via haar eigen platform, de media of anderszins waarna alle rechten in deze overeenkomst overgaan op de nieuwe eigenaar.

Artikel 25.: Verklaring van afstand

Indien u zich niet aan de overeenkomst houdt en Pitchbees u niet onmiddellijk hierop aanspreekt of actie jegens u onderneemt betekent dit niet dat Pitchbees hiervan afziet. Pitchbees is gerechtigd op een later tijdstip alsnog gepaste maatregelen te nemen indien zij dit nodig acht. Als gebruiker kunt u zich niet beroepen op enig termijn waarbinnen maatregelen danwel actie vanuit Pitchbees zou moeten hebben plaatsvinden.
Onderdelen overeenkomst Indien Pitchbees enig onderdeel in deze overeenkomst niet kan handhaven betekent dit niet automatisch dat dit van invloed is op de overige onderdelen van deze overeenkomst.

Artikel 26. Geschillen

Op deze overeenkomst, alsmede op alle overeenkomsten en / of alle geschillen welke daaruit mochten voortvloeien of daaraan mochten samenhangen, is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door toepasselijke nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het Pitchbees recht om het geschil in plaats daarvan voor te leggen aan de anders op grond van nationale en / of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

Artikel 27: Herroepingsrecht

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen inhoudende dat elke gebruiker het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen haar overeenkomst met Pitchbees te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Indien u als gebruiker gebruik wilt maken van het herroepingsrecht dan dient u dit aan Pitchbees binnen de gestelde termijn van 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. In de verklaring waarin u zich beroept op uw herroepingsrecht dient u duidelijk aan te geven waarom u gebruik maakt van het herroepingsrecht. Indien de verklaring onduidelijk is kan en mag Pitchbees deze terzijde leggen en verdere behandeling achterwege laten. Indien Pitchbees besluit tot geen verder behandeling kan en mag hier geen verdere recht aan worden ontleden.

Artikel 28: Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. We betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Home
Account
Cart
Search